СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИ В НАТУРА 2000

д-р инж. Мартин Борисов януари 2012 г.

Общи ограничения в гори Натура 2000

1  Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на   общественото здраве и безопасност или по други причини от   първостепенен обществен интерес, включително такива изразяващи се в   изключително благоприятни последици за околната среда.

2  Забрана за паша на кози.

3  Забрана за добив на листников фураж.

4  Забрана за ограждане, вкл. за  бази за интензивно развъждане на дивеча.

5  Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния   режим.

6  Забрана за всякаква човешка дейност свързана с промяна на   местообитанието и неговите характеристики.

Лесовъдски изисквания за стопанисване на гори в Натура 2000

1.Толериране на местните растителни видове;

Трансформация на по-рано създадени култури

Отгледни сечи – избор на дървета на бъдещето

Възобновителни сечи – съобразени с естествената динамика на видовете.

2. Забрана за залесяване с чужди видове и/или произходи, както и залесяване на естествените открити пространства в местообитанието с изключение на мероприятия за защита от порои и ерозия;

Използване на местни видове и произходи

Използване на групови схеми

Използване на пионерни видове

3. При възникване на едроплощни природни нарушения е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на естествената сукцесия;

Анализ на потенциалните рискове от ерозия и на възможностите за естествено възобновяване

Период на изчакване – 7 години,

Формиране на „предгора“

4. Ограничаване прилагането на лесовъдски системи за нискостъблено и за едновъзрастно стопанисване на горите;

Забрана за голи сечи,

Прилагане на дългосрочни възобновителни сечи,

Прилагане на изборно стопанисване.

5. Съхраняване на характерните за местообитанието дървесни видове и произходи при провеждане на лесовъдските дейности;

6. Трансформация на горскостопанските дейности от едроплощни към дребноплощни;

Групово-постепенни сечи,

Неравномерно-постепенни сечи,

Изборни сечи

7. Поддържане на мъртва дървесина до 10 м3 на хектар;

методика за инвентаризация на МД,

Достатъчни количества

8. Запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета;

Възможни компенсации

9. Прилагане на природосъобразни технологии при провеждане на горскостопанските дейности;

Щадящи технологии/машини за извоз,

Опазване на горската инфраструктура по време на извоза

Използване на биоразградими масла

10. Запазване целостта на ландшафта при планиране на горски пътища и на съпровождащата горскостопанската дейност инфраструктура;

Определяне на оптималната гъстота на инфраструктурата

Опазване на буферни зони

11. Поддържане на зони около постоянните водни течения с ширина не по-малка от 15 метра, в които не се провеждат сечи или се провеждат с интензивност не по-голяма от 5 % от запаса на насажденията.

Компенсации за наложени ограничения

Австрия Natura 2000 район

Острови на старостта от min. 10 дървета на възраст по-висока от турнуса – 50EUR/год., на 10 ha – до 2 ОС

Стоящи стари и мъртви отделни дървета с d1.3>35cm по 5 EUR/дърво/год.

Люксембург

Оставяне на min. 7 дървета (d1.3>60 cm)/ha – на всеки 5 год. 6.25 EUR/m3 за бука и 10 EUR/m3  за дъба

Оставяне на min. 20m3/ha (d1.3>50 cm) лежаща и стояща МД – еднократна субсидия от 20.5 EUR/m3 за бука и 48.25 EUR/m3 за дъба. На 1 ha се субсидират до 40 m3.

Германия/Саарланд

Всички дървета от бука с d1,3 ≥ 80 cm се картират и маркират – обема им се заплаща по стойността на дървесина за огрев

България ????

Благодаря за вниманието!

Контакти

Фирмата притежава богат опит по маркиране и подготовка на съпътстваща документация на сертифицирани по FSC гори и горски територии в НАТУРА 2000.