MANAGEMENT VON WÄLDERN IN SIND 2000

Dr. Eng. Martin Borisov Januar 2012 g.

Allgemeine Einschränkungen in Natura-Wäldern 2000

1 Verbot, den Zweck des Grundstücks zu ändern, освен в интерес на общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда.

2 Забрана за паша на кози.

3 Забрана за добив на листников фураж.

4 Забрана за ограждане, inkl. за бази за интензивно развъждане на дивеча.

5 Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния режим.

6 Забрана за всякаква човешка дейност свързана с промяна на местообитанието и неговите характеристики.

Лесовъдски изисквания за стопанисване на гори в Натура 2000

1.Толериране на местните растителни видове;

Трансформация на по-рано създадени култури

Отгледни сечи – избор на дървета на бъдещето

Възобновителни сечи – съобразени с естествената динамика на видовете.

2. Забрана за залесяване с чужди видове и/или произходи, както и залесяване на естествените открити пространства в местообитанието с изключение на мероприятия за защита от порои и ерозия;

Използване на местни видове и произходи

Използване на групови схеми

Използване на пионерни видове

3. При възникване на едроплощни природни нарушения е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на естествената сукцесия;

Анализ на потенциалните рискове от ерозия и на възможностите за естествено възобновяване

Период на изчакване – 7 Jahre,

Формиране на „предгора“

4. Ограничаване прилагането на лесовъдски системи за нискостъблено и за едновъзрастно стопанисване на горите;

Забрана за голи сечи,

Прилагане на дългосрочни възобновителни сечи,

Прилагане на изборно стопанисване.

5. Съхраняване на характерните за местообитанието дървесни видове и произходи при провеждане на лесовъдските дейности;

6. Трансформация на горскостопанските дейности от едроплощни към дребноплощни;

Групово-постепенни сечи,

Неравномерно-постепенни сечи,

Изборни сечи

7. Поддържане на мъртва дървесина до 10 м3 на хектар;

методика за инвентаризация на МД,

Достатъчни количества

8. Запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета;

Възможни компенсации

9. Прилагане на природосъобразни технологии при провеждане на горскостопанските дейности;

Щадящи технологии/машини за извоз,

Опазване на горската инфраструктура по време на извоза

Използване на биоразградими масла

10. Запазване целостта на ландшафта при планиране на горски пътища и на съпровождащата горскостопанската дейност инфраструктура;

Определяне на оптималната гъстота на инфраструктурата

Опазване на буферни зони

11. Поддържане на зони около постоянните водни течения с ширина не по-малка от 15 Meter, в които не се провеждат сечи или се провеждат с интензивност не по-голяма от 5 % от запаса на насажденията.

Компенсации за наложени ограничения

Австрия Natura 2000 район

Острови на старостта от min. 10 дървета на възраст по-висока от турнуса – 50EUR/год., An 10 ha – до 2 ОС

Стоящи стари и мъртви отделни дървета с d1.3>35cm по 5 EUR/дърво/год.

Люксембург

Оставяне на min. 7 Bäume (d1.3>60 cm)/ha – на всеки 5 год. 6.25 EUR/m3 за бука и 10 EUR/m3 за дъба

Оставяне на min. 20m3/ha (d1.3>50 cm) лежаща и стояща МД – еднократна субсидия от 20.5 EUR/m3 за бука и 48.25 EUR/m3 за дъба. Auf 1 ha се субсидират до 40 m3.

Германия/Саарланд

Всички дървета от бука с d1,3 ≥ 80 cm се картират и маркират – обема им се заплаща по стойността на дървесина за огрев

България ????

Благодаря за вниманието!

Kontakte

Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Kennzeichnung und Erstellung von Begleitdokumenten für FSC-zertifizierte Wälder und Waldgebiete in NATURA. 2000.