УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВОТО

БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД

е регистрирана (удостоверение 2832/28.09.2010 г.) в публичния регистър на търговци за извършване на следните дейности в горските територии:

ГОРСКО СТОПАНСТВО

„Би енд Би Партнерс” ООД притежава пълен лиценз, издаден от Изпълнителна агенция по горите – удостоверение 2832/28.09.2010 г. и изпълнява следните услуги:

  • маркиране на всички видове отгледни и възобновителни сечи
  • стопанисване на гори в НАТУРА 2000
  • Подготовка за сертификация по FSC на горски стопани и дървообработващи компании
  • Залесяване и отглеждане на млади гори

Препоръки и отзиви за лесовъдската дейност на „Би енд Би Партнерс” ООД, може да получите от нашите клиенти:

– Държавни горски стопанства – София, Клисура, Карлово, Кости, Пловдив, Елин Пелин, Пирдоп;

– Общински гори – Чавдар, Пирдоп, Приморско, Разград, Златица, Средец, Царево;

– Горско-производителна кооперация „Борика“, с. Стойките;
– „Екотекника“ ООД

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

„Би енд Би Партнерс” ООД има изградени дългогодишни контакти с фирми от Германия, Австрия и Швейцария. За нашите клиенти предлагаме качествени услуги в следните направления:

  • Създаване на контакти с фирми от сферата на горското стопанство и дървопреработвателната промишленост от Германия, Австрия и Швейцария
  • Съдействие при закупуване на нова и употребявана горска техника от Германия, Австрия и Швейцария
  • Логистична подкрепа за посещение и участие на специализирани изложения в сферата на горското и ловното стопанство
  • Превод на специализирани текстове от и на немски и английски език

Контакти

Фирмата притежава богат опит по маркиране и подготовка на съпътстваща документация на сертифицирани по FSC гори и горски територии в НАТУРА 2000.