Полезна информация

ОТГЛЕДНИ СЕЧИ

„Лесовъдството не е всичко, но без него всичко е нищо“   ОТГЛЕДНИТЕ СЕЧИ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗНО ПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕСИНА МАРТИН БОРИСОВ*, ЦЕНКО ЦЕНОВ**, ГРУД ПОПОВ***, ЙОАХИМ ЩЕЛЦЕР****, ВАЛТЕР МАТАЙС****1 Отгледните сечи са лесовъдски мероприятия за прилагане на научно обосновани методи за навременно и рационално направляване на естественото развитие на горите в желана насока […]

ОТГЛЕДНИ СЕЧИ Read More »

СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИ В НАТУРА 2000

д-р инж. Мартин Борисов януари 2012 г. Общи ограничения в гори Натура 2000 1  Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на   общественото здраве и безопасност или по други причини от   първостепенен обществен интерес, включително такива изразяващи се в   изключително благоприятни последици за околната среда. 2  Забрана за паша на

СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИ В НАТУРА 2000 Read More »